Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt
Trainee uddannelsen i Grønland
Udgangspunktet er som beskrevet i projektansøgningerne at forløbene fra de sidste to hold gentages, med justering i forhold til de indhøstede erfaringer.
Da der i det forestående forløb er knyttet en trainieuddannelse til kræver det selvfølgelig en grundig gennemgang af modulerne og diskutere sig frem til hvorledes de 6 trainees kan indgår.

Formål:
I samarbejde med seminarieundervisere fra Sabroe og Grønlands Socialpædagogiske Seminarium at etablere et netværk af voksen uddannere, der er i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et erfarings baseret efteruddannelses forløb sammen med mennesker, der har kontakt til udsatte børn og unge i Grønland. Fx: pædagoger, lærere, socialmedhjælpere, sagsbehandlere, forældre.

Kompetencemål
Traineenen skal være i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et kort uddannelses/ kursus el temadag, der med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med børn og unge skaber rammer for læreprocesser der kan skabe indblik i egen praksis, udsyn til andres praksis og til udvikling af egen praksis.
Traineenen skal kunne tilbyde systematiske undersøgelses- og refleksionsformer der er medvirkende til at formulere nye perspektiver og handlemuligheder for den enkelte deltagers samvær med børn og unge. Der ligges særlig vægt på gennem anvendelsen af metoder fra Drama, fortælling, billeder at skabe mulighed for at deltageren får mulighed for at afprøve og udfordre egne holdninger og handlemuligheder.
Traineenen skal kunne tilpasse undersøgelses – og refleksionsformer til deltagernes forudsætninger ved at kunne tilrettelægge forløbet, så deltagerne inddrages og udfordres igennem brugen af deres egne erfaringer.
Traineenen skal kunne iscenesætte, lede og indgå som sparringspartner i refleksionsprocesser.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil primært fokusere på deltageraktiverende metoder der på forskellig vis skal kunne støtte og hjælpe kursisterne til at kvalificere deres nuværende praksis. Især gennem iscenesættelse af forløb hvor deltagerne får mulighed for gennem konkrete eksemplariske situationer at bringe sig selv og gruppen i spil. Anvendelsen af metoder inspireret af drama- og teaterteknikker vil skabe mulighed for at arbejde både handleanvisende, undersøgende og analytisk. Derfor vil der undervisningen forme sig som læreroplæg om centrale pædagogiske begreber, vekslende med dialog, gruppeøvelser, rollespil, situationsspil, vurderingsøvelser eller forumteater.

Undervisningens indhold og tilrettelæggelse
Uddannelsen af de 6 trainees vil være delvis parallelle med efteruddannelsesmodulerne. Traineeholdet vil i deltage i nogle af efteruddannelsesforløbene og under supervision fra lærerne vil de indgå i undervisningen.
Introduktionsforløbet skal træne deltagerne til, at turde bruge egene erfaringer som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af forløb, der kan kvalificere kursisters erfaringer. Uanset om dette er et 1 dages forløb eller et forløb der strækker sig over flere dage. I introduktionsforløbet vil der være indføring og afprøvning af forskellige dramateknikker. Med afsæt i en forumteaterorienteret ramme.
Introduktionsforløbets indhold:
Dramateknikker med fokus på forumteater og fortælling..
Orientering om voksnes læringsformer:
Erfaringer
Transformation af erfaringer
Praksisfællesskaber og sidemandsoplæring
Modstand og barrierer mod læring
Praksisviden
Formidlingskendskab

Modulerne
Der aftales for hvert modul på hvilken måde trainees deltager. Hver trainee har en personlig vejleder, der i løbet af modulet sammen med traineen formulerer specifikke personlige og faglige mål.
Arbejdet med disse mål leder frem til at trainees parvis eller alle 6, - har udviklet et koncept svarende til en dags kursus. Dette koncept kan være en ramme/oplæg for et forumteater, rollespilsoplæg, blandingsformer etc.
Efter hvert modul er der er fælles supervision, ledet af en af seminarieunderviserne.

Seminar
I tilknytning til det sidste modul er der et en/to dages seminar hvor traineen får mulighed for at arbejde med og færdigudvikle sit koncept. Gerne med et hold studerende fra socialpædagogisk seminarium som deltagere eller personalegruppen fra en døgnistitution.
Det færdige koncept vurderes ud fra de førstnævnte kompetencemål.

Det konkrete program
Det vi vil !

Modul skema for traineeprogram

Ressourcepersonevaluering, 2010

Link til relevant litteratur

Modul skema for traineeprogram


Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl